Nieuws

 


 

26-11-2017

Raamovereenkomst Tvcn

 

 

Beste collega’s,

 

Vorige week heeft u van ons het advies ontvangen om de raamovereenkomst van Tvcn niet te tekenen vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt. Ook hebben we u medegedeeld dat een gespecialiseerd jurist deze overeenkomst zal beoordelen. Op grond van deze beoordeling zal een gemotiveerd advies volgen. Wij kunnen u inmiddels mededelen dat dit advies naar verwachting medio volgende week zal volgen.

 

Tot dan blijft het advies van vorige week van kracht.

 

We houden u op de hoogte.

 

Met collegiale groet,

 

Het bestuur. 04-10-2017
Geachte Leden, 
 
De ALV Nubveto en ALV SIGV Vereniging wordt verplaatst naar zaterdag 9 december 2017. De locatie blijft Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht, maar de agenda zal aangepast worden, omdat het aftreden van de penningmeester met de daarbij behorende afsluiting van het jaar op de agenda geplaatst zullen worden. 
 
Het bestuur heeft dit besloten omdat er te weinig  aanmeldingen zijn.
 
Wij vragen u om  9 december in uw agenda  te noteren en zich massaal aan te melden via de website van de SIGV vereniging of door een een email  te sturen aan secretariaat@sigv-vereniging.
 
Ook willen we u vragen om na te denken over een bestuursfunctie en zich kandidaat te stellen op de ALV van december. Verder willen we u vragen om ons te voorzien van uw ideeën over beleid en eventuele acties vanwege plannen van de overheid onder de naam “Tolken in de toekomst” die grote gevolgen hebben voor ons beroep. We willen een dringend beroep op u doen om van zich te laten horen en u aan te melden voor de ALV. 
 
Het bestuur heeft afgelopen dinsdag 26 september in samenwerking met FNV zelfstandigen een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om deze plannen tijdig een halt toe te roepen. Een petitie alleen is niet genoeg, we zullen ook andere middelen moeten inzetten om ons doel te bereiken. 
 
Daarvoor is uw steun hard nodig. We zijn op dit moment in overleg met andere organisaties om een actie voor te bereiden voor het einde van dit jaar. We houden u op de hoogte. 
 
We willen u verzoeken om u alvast aan te melden voor de ALV van 9 december. 
  
Met collegiale groet,
 
Het Bestuur Nubveto/SIGV Vereniging 


01-08-2017
Geachte leden,

Graag richten wij uw aandacht op de volgende cursus die u wordt aangeboden door VennixGaviria.

 

Permanente educatie

Recht en vertalen in Almere

Deskundigheidsbevordering voor juridisch vertalers en tolken Spaans

Komende september pakt VennixGaviria de draad weer op met de 4e editie van 'Recht en vertalen'. Het programma omvat twee cursusdagen civiel recht en twee dagen strafrecht. Een cursus(dag) bestaat uit een rechtstheoretisch college en een interactieve vertaalworkshop over het betreffende onderwerp. Elke cursus(dag) kan afzonderlijk worden gevolgd.

Data en onderwerpen

- Op donderdag 7 september 2017 <span style="font-family:20-04-2017

Het programma bestaat uit 2 delen: behandeling strafrecht en strafprocesrecht, en uitleg van lastige rechtsbegrippen en begrippenparen die op elkaar lijken, maar toch iets anders betekenen. Deze workshop vindt voor de 7e keer plaats, hij wordt regelmatig met een 10 beoordeeld, ook door zeer ervaren gerechtstolken en -vertalers. Docent: mr. Babur Beg – advocaat.

Normale prijs: 240 euro (ex BTW), prijs SIGV-vereniging leden: 220 euro (ex BTW).

Voor meer info klik hier.20-04-2017

Een workshop voor elke taalprofessional die zijn terminologievaardigheden (verder) wil ontwikkelen. U leert efficiënt termen en vertalingen online opzoeken en de betrouwbaarheid van websites beoordelen. Verder leert u hoe u de gevonden termen kunt opslaan en beheren, en hoe u de terminologie in de vertaalworkflow kunt integreren. Docent: Ken De Wachter, Universiteit Leuven.

Normale prijs: 240 euro (ex BTW), prijs SIGV-vereniging leden: 220 euro (ex BTW).

Voor meer info klik hier.17-04-2017

OHRM LCE ohrmlce@un.org via sigv-vereniging.nl 

8:03 PM (1 hour ago)
 
 
 Ter informatie; ontvangen door SIGV Secretariaat.
   
Dear Sir / Madam,
We will be grateful if you could circulate the information about the above competitive examination.

The deadline for registration is 8 May 2017.  The link to online application is as follows:

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=77287
 

With best regards,

Examinations and Tests Section
Office of Human Resources Management
United Nations
New York
ohrmlce@un.org

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=LE


24-03-2017

Beste collega’s,

Hierbij ontvangt u de initiatiefnota met de titel “een gelijk speelveld voor Tolken en Vertalers” die door de Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Mei Li Vos (PvDA) is ingediend. Hierin worden voorstellen gedaan voor beleid ten aanzien van onze beroepsgroep. Gewoonlijk volgt hierop een reactie van het kabinet en vervolgens besproken door de Tweede Kamer. Zoals u kunt lezen zijn er zeer goede voorstellen gedaan waarin ook onze verzoeken zijn meegenomen die onze vereniging/vakbond heeft gedaan in een aantal petities gedurende de afgelopen 5 jaar. We zullen de behandeling van deze initiatiefnota met grote belangstelling volgen.

Helaas hebben zowel Sharon Gesthuizen als Mei Li Vos inmiddels de Tweede Kamer verlaten. We zijn ze buitengewoon veel dank verschuldigd voor hun niet aflatende inzet voor onze beroepsgroep.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze inzet zal worden voortgezet door hun opvolgers. Zowel Sharon Gesthuizen als Mei Li vos zullen we uitnodigen voor onze landelijke bijeenkomst op korte termijn.

We houden u op de hoogte.

 

Met collegiale groet, 

Het bestuur.Download: Initiatiefnota_.pdf
17-03-2017
Beste collega's,

Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief als bijlage. Ook het interview waarnaar verwezen wordt ontvangt u hierbij als bijlage.

Met collegiale groet,

Het bestuur.


Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
02-02-2017

Beste collega’s,

Gisteren ontvingen wij van het ministerie van V&J het onderzoeksrapport met de vreemde titel “Don’t tolk to much” dat opgesteld is door het onderzoeksbureau ABDTOPCONSULT in opdracht van het ministerie. Dit onderzoek is vorige jaar zomer gestart naar de vraag  “welke vormen van centrale regie binnen het domein van Veiligheid en Justitie oplossingen kunnen bieden voor problemen ten aanzien van tolkdiensten op het gebied van kwaliteit, inkoop en inzet.”

Nog afgezien van het feit dat dit rapport niet deze vraag beantwoord, maar andere aanbevelingen doet op het gebied van mogelijkheden tot het aanpassen van de wet om zodoende het register zoveel mogelijk te vullen met tolken die niet aan de eisen voldoen, is er meer mis met dit onderzoek waaraan ook onze vereniging/vakbond heeft meegewerkt. In een tweetal bijeenkomsten hebben wij onze standpunten kenbaar gemaakt ten aanzien van een eventuele wetswijziging. Zoals te doen gebruikelijk, heeft dit departement ons opnieuw geconfronteerd met de bekende tactieken om beleid voor tolken en vertalers op slinkse wijze op te dringen. Zo is het rapport zonder de beroepsgroep de mogelijkheid te bieden tot inzage vooraf, aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze werkwijze vinden wij op z’n zachtst gezegd onfatsoenlijk. Dit geldt eveneens voor het feit dat onze visies en wensen niet zijn meegenomen in dit rapport.

Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan die voor onze beroepsgroep uiterst zorgelijk te noemen zijn. Om u een indruk te geven van de plannen die men heeft, halen we een citaat uit de begeleidende brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan.

“Om het aantal Registertolken te kunnen vergroten en beter zicht te krijgen op de inzet van tolken, alsmede de naleving van de afnameplicht beter te kunnen borgen in het VenJ-domein, wordt in het onderzoeksrapport een herijking van het Register voorgesteld waarbij verschillende niveaus van registratie onderscheiden kunnen worden. Aan elk inschrijvingsniveau is een specifiek eisenpakket gekoppeld. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat tolken die de beheersing van de vreemde taal op een bepaald niveau niet kunnen aantonen maar andere tolkvaardigheden wel kunnen aantonen, zich op een ander niveau als beëdigd tolk kunnen registreren.”

Zoals u kunt lezen is hier geen onderscheid gemaakt tussen talen waarvoor wel de mogelijkheid bestaat tot opleiding of toetsing en talen waarvoor deze mogelijkheid niet bestaat. Naar onze mening is dit een tactiek die men toepast om de Tweede Kamer op onjuiste wijze te informeren in de hoop dat dit verschil onopgemerkt blijft. U zult begrijpen dat deze plannen een grote bedreiging vormen voor ons beschermd beroep.

Derhalve is een krachtig protest onvermijdelijk. Wij zullen ons namens u beraden op een actie richting de Tweede Kamer in de hoop hiermee het tij tijdig te keren. Daarbij is uw steun onmisbaar. Derhalve willen we u vragen om zich voor te bereiden op mogelijke acties op korte termijn. Er wordt in samenwerking met andere vakbonden samengewerkt aan een groot evenement op korte termijn. U zult hier tijdig een uitnodiging voor ontvangen.

Als bijlage ontvangt u het onderzoeksrapport en de brief aan de Tweede Kamer.

We houden u op de hoogte.

 

Met collegiale groet,

 

Het bestuur van de NUBVETO.Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
19-01-2017
Beste collega's,

Naar aanleiding van de uitzending van Argos op 24 september jl. zijn door de Tweede Kamer "kamervragen" gesteld aan minister van der Steur van V&J. De minister heeft deze vragen inmiddels beantwoord. Geheel volgens verwachting wordt opnieuw een groot probleem door de minister gebagatelliseerd. Argos en Oneworld hebben hierin aanleiding gezien om een reactie op hun website te plaatsen. We willen u de feiten niet onthouden en verzoeken u deze reactie via onderstaande link te lezen. werkt de link niet, dan kunt u de informatie vinden via www.oneworld.nl en vpro/argos.nl


Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om u mede te delen dat de nieuwe overkoepelende organisatie van tolken en vertalers in het publieke domein, de NUBVETO een feit is. Zoals bekend maakt de SIGV-vereniging inmiddels deel uit van deze organisatie. De NUBVETO is tevens officieel een vakbond voor tolken en vertaers in het publieke domein. Over deze ontwikkeling zult u een dezer dagen uitgebreid worden geïnformeerd. Tevens zult u worden uitgenodigd voor een groot evenement op korte termijn. Er wordt met man en macht gewerkt aan een grote informatiecamapgne met betrekking tot onze nieuwe vakbond en dit evenement. Mocht u de website van de NUBVETO willen bezoeken, dan is dat op dit moment nog niet mogelijk daar de website nog onder constructie is. via www.nubveto.nl wordt u tijdelijk automatisch verwezen naar de website van de SIGV-vereniging.

We houden u op de hoogte. 


Met collegiale groet,

Het bestuur van de NUBVETO.  

Waarom minister Van der Steur ongelijk heeft over de registertolken (en asielzoekers de dupe zijn)
Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
19-11-2016
Beste collega's,

Zoals u ongetwijfeld via de media heeft kunnen vernemen, heeft het kabinet gisteren besloten om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op te schorten. Dit vanwege grote onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid ervan. Ook onze vereniging heeft zich in samenwerking met ZZP-Nederland ingezet voor een goede en uitvoerbare modelcontract voor onze leden. Echter, toen bleek dat geen enkel modelcontract in de praktijk uitvoerbaar is, hebben ook wij besloten om dit uit te stellen en de uitkomst van de onderhandelingen met het kabinet af te wachten. Gelukkig heeft het kabinet nu ook ingezien dat een aanpassing van de wet noodzakelijk is. Het volgende kabinet zal zich na de verkiezingen moeten buigen over eventuele aanpassingen. Wij blijven namens u alle ontwikkelingen hieromtrent volgen.

Het eerder afgegeven advies om voorlopig geen contracten te tekenen, blijft gehandhaafd.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met collegiale groet, 

Het bestuur.Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
13-11-2016
Beste collega's,

Hierbij ontvangt u de kamervragen die aan de minister van Veiligheid en Justitie zijn gesteld n.a.v. de uitzending van het programma Argos (onderzoeksjournalistiek) van de VPRO op 24 september jl. U kunt in dit stuk ook het antwoord van de regering lezen. De staatssecretaris vraagt uitstel van beantwoording vanwege het ontbreken van informatie uit het onderzoek dat ingesteld is.

 Ten overvloede, dit document is openbaar en mag verspreid worden.


Met collegiale groet,

Het bestuur.


Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
_inzetten_van_registertolken_bij_de_Immigratie-_en_Naturalisatiedienst_en_de_Nationale_Politie__.pdf
03-11-2016
Beste collega's,

Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief van ZZP-Nederland. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe u een actie namens alle zzp'ers in Nederland kunt ondersteunen. ZZP-Nederland wil in december een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer tegen de wet DBA. zij wil aansturen op een wetswijziging vanwege het systeem van modelcontracten die in de praktijk onuitvoerbaar blijken te zijn. De vereniging wil u diringend verzoeken om deze actie te steunen door de petitie te ondertekenen. Mocht u de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de link hieronder. Ook wordt u verzocht om dit nieuws breed te verspreiden onder alle tolken en vertalers.

Met collegiale groet,

Het bestuurhttps://www.zzp-nederland.nl/actueel/actieplatform-dba/onderteken-het-actiemanifestDownload: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
_inzetten_van_registertolken_bij_de_Immigratie-_en_Naturalisatiedienst_en_de_Nationale_Politie__.pdf
26-09-2016
Beste collega's,

Vandaag heeft u een nieuwsbrief ontvangen van Bureau Wbtv waarin u gevraagd wordt om "afwijkingen" van de afnameplicht te melden. Ook zou er sprake zijn van een meldpunt waar u terecht kunt voor het melden van deze afwijkingen. Hoewel wij nu voor het eerst worden geconfronteerd met het bestaan van dit meldpunt, willen we u oproepen om hier gebruik van te maken. Zoals bekend zullen we na de uitzending van het programma Argos van gisteren, extra aandringen bij de minister op het instellen van een onafhankelijke commissie ter controle op de naleveing van de afnameplicht. Bureau Wbtv heeft na 8 jaar Wbtv laten zien dat zij duidelijk niet in staat is gebleken om toezicht te houden op de naleving van de wet. Terwijl dit een van haar kerntaken betreft.

Met collegiale groet,

Het bestuur.
Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
_inzetten_van_registertolken_bij_de_Immigratie-_en_Naturalisatiedienst_en_de_Nationale_Politie__.pdf
24-09-2016
Beste collega's,

Om 14:00 uur zal het programma Argos van de VPRO een uitzending wijden aan de afnameplicht uit de Wbtv. Aan dit programma heeft onze vereniging meegewerkt. Op de website van dit programma staat inmiddels een aankondiging. Ook onze voorzitter komt aan het woord in deze uitzending.  Vandaag NPO Radio1 om 14:00 uur.

Collegiale groet,

Het bestuur


Download: Initiatiefnota_.pdf
Het doel heiligt de middelen.pdf
‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’.pdf
TK Don t Tolk Too Much.pdf
TK Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten in het VenJ domein.docx
_inzetten_van_registertolken_bij_de_Immigratie-_en_Naturalisatiedienst_en_de_Nationale_Politie__.pdf